Blog

S obzirom na to da potpis i pečat izdavaoca računa nisu obavezni elementi računa, što znači da račun može, ali ne mora da sadrži potpis i pečat, obveznik PDV koji poseduje račun prethodnog učesnika u prometu, koji ne sadrži potpis i pečat izdavaoca računa, ali sadrži sve propisane elemente, na osnovu tog računa ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00703/2016-04 od 27.9.2016. godine)

“Obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat za promet dobara i usluga prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje Zakonom propisanih uslova. Jedan od uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza jeste posedovanje računa koji je, u skladu sa Zakonom, izdao prethodni učesnik u prometu – obveznik PDV. Sadržina računa za promet dobara i usluga uređena je Zakonom i Pravilnikom o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2012 i 86/2015 – dalje: Pravilnik). S tim u vezi, a s obzirom na to da, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, potpis i pečat izdavaoca računa nisu obavezni elementi računa, što znači da račun može, ali ne mora da sadrži potpis i pečat, obveznik PDV koji poseduje račun prethodnog učesnika u prometu, koji ne sadrži potpis i pečat izdavaoca računa, ali sadrži sve elemente propisane Zakonom, odnosno Pravilnikom, na osnovu tog računa ima pravo na odbitak prethodnog poreza, uz ispunjenje drugih Zakonom propisanih uslova.

Pored toga, računom na osnovu kojeg obveznik PDV može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza smatra se i elektronski dokument u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski dokument, ako sadrži podatke propisane Zakonom, odnosno Pravilnikom.

Saglasno odredbi člana 27. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 83/2015 – dalje: Zakon), prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv PDV;

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, u skladu sa odredbama člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje:

  1. 1) račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
  2. 2) dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuju da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana.

Prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona, obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga.

Račun, u skladu sa stavom 4. istog člana Zakona, naročito sadrži sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;

2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;

3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;

4) vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;

5) datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;

6) iznos osnovice;

7) poresku stopu koja se primenjuje;

8) iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;

9) napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;

10) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Odredbom člana 45. Zakona propisano je da ministar bliže uređuje u kojim slučajevima nema obaveze izdavanja računa ili mogu da se izostave pojedini podaci u računu, odnosno da se predvide dodatna pojednostavljenja u vezi sa izdavanjem računa.”