Blog

Preduzetnik koji obavlja delatnost iz Grupe 10.71 – Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača, koja obuhvata samo proizvodnju pekarskih proizvoda, i to hleba i peciva, slatkiša, kolača, pita, palačinki, vafli, kifli itd, bez obavljanja prodaje istih, može biti paušalno oporezovan. Pored toga, ukoliko se preduzetnik bavi samo prodajom navedenih proizvoda (koje inače nabavlja od drugog lica, koje se bavi njihovom proizvodnjom) i to u kiosku, prikolici ili sličnom objektu, može biti paušalno oporezovan.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1162/2015-04 od 20.9.2016. godine)

“Prema odredbi člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana, preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod.

Stavom 2. istog člana Zakona propisano je da se pravo na paušalno oporezivanje ne može priznati preduzetniku:

1) koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kad počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;

5) koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno iz odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Na osnovu člana 2. stav 1. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, propisano je da preduzetnik koji ispunjava uslove za paušalno oporezivanje iz člana 40. Zakona, a koji smatra da s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili da mu njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, može da podnese zahtev za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi – organizacionoj jedinici za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda u opštini na čijoj je teritoriji registrovan, odnosno obavlja delatnost (dalje: nadležni poreski organ).

Odredbom člana 3. stav 1. Uredbe propisano je da radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda, kao osnovice poreza na prihode od samostalne delatnosti, preduzetnici se razvrstavaju po kriterijumima profitabilnosti i obima prometa, odnosno prema vrstama delatnosti, u sedam grupa. Četvrtu grupu čine: zlatari, kamenoresci, plastičari, metalostrugari, pekari, proizvođači testenina, poslastičari, građevinska delatnost i druge slične delatnosti, uslužno rezanje građe, stolari, stakloresci, radnje za zabavne igre, modni krojači, trgovinska i ugostiteljska delatnost koja se obavlja u kiosku ili prikolici i sličnom montažnom ili pokretnom objektu.

Klasifikacija delatnosti sa nazivima, šiframa i opisima delatnosti, koja je opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti, propisana je Uredbom o Klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010).

Prema Klasifikaciji delatnosti u okviru Sektora C – Prerađivačka industrija, Oblast 10 – Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Grana 10.7 – Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine, Grupa 10.71 – Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača obuhvata proizvodnju pekarskih proizvoda:

  • hleba i peciva
  • slatkiša, kolača, pita, palačinki, vafli, kifli itd.

Ne obuhvata proizvodnju:

  • svih dugotrajnih pekarskih proizvoda, del. 10.72
  • testenine, del. 10.73
  • pekarskih proizvoda za trenutno konzumiranje, del. 56.

Dakle, preduzetnik koji obavlja delatnost iz Grupe 10.71 – Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača, koja obuhvata samo proizvodnju pekarskih proizvoda, i to hleba i peciva, slatkiša, kolača, pita, palačinki, vafli, kifli itd, bez obavljanja prodaje istih, može biti paušalno oporezovan saglasno članu 40. Zakona. Pored toga, ukoliko se preduzetnik bavi samo prodajom navedenih proizvoda (koje inače nabavlja od drugog lica, koje se bavi njihovom proizvodnjom) i to u kiosku, prikolici ili sličnom objektu, može biti paušalno oporezovan.

Međutim, preduzetnik koji se bavi proizvodnjom hleba, svežeg peciva i kolača i ujedno i njihovom prodajom, ne ispunjava uslove u skladu sa članom 40. Zakona za paušalno oporezivanje. U tom slučaju preduzetnik je dužan da vodi poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva.