Blog

Prema članu 40. Zakona o porezu na dohodak građana pravo na paušalno oporezivanje ima preduzetnik koji nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti. Ovo pravo preduzetnik može da koristi do trenutka kada uslovi isključuju mogućnost paušalnog oporezivanja i ne postoji osnov za paušalno oporezivanje. Uslovi kojim prestaje pravo paušalnog oporezivanja su:

 • promena delatnosti;
 • evidentiranje obveznika u sistem PDV;
 • ostvaren promet veći od 6.000.000 dinara;
 • ulaganje drugih lica u delatnost preduzetnika.

U skladu sa članom 40. Zakona o porezu na dohodak građana, pravo na paušalno oporezivanje nemaju preduzetnici koji obavljaju delatnost iz oblasti:

 • računovodstvenih poslova;
 • knjigovodstvenih i revizorskih poslova;
 • poslova poreskog savetovanja;
 • reklamiranja i istraživanja tržišta;
 • trgovine na veliko;
 • trgovine na malo;
 • finansijskog posredovanja;
 • aktivnosti u vezi sa nekretninama;
 • održavanje i opravka motornih vozila.

Preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo u kioscima ili pokretnim objektima imaju pravo na paušalno oporezivanje.

Prema Zakonu o privrednim društvima pravna lica i preduzetnici pored registrovane pretežne delatnosti mogu da obavljaju i druge delatnosti za koje nisu potrebne posebne dozvole i licence. Dakle preduzetnik koji ima pravo na paušalno oporezivanje ukoliko počne da obavlja drugu delatnost kojom gubi pravo na paušalno oporezivanje dužan je da podnese poresku prijavu na obrascu PPDG-1S u roku od 15 dana od početka obavljanja te delatnosti. Kada počne da obavlja drugu delatnost pored registrovane pretežne delatnosti kojom gubi pravo na paušalno oporezivanje u obavezi je da počne da vodi poslovne knjige.

Preduzetnik promenom pretežne delatnosti gubi pravo na paušalno oporezivanje ukoliko nova delatnost koju će obavljati isključuje pravo na paušalno oporezivanje. Ukoliko preduzetnik promeni pretežnu delatnost u toku godine, ali ne počne da obavlja tu delatnost ima prava da obavesti nadležne organe i da iskoriti pravo na paušalno oporezivanje do kraja kalendarske godine, od 1. januara naredne godine u obavezi je da počne da vodi poslovne knjige i pređe na oporezivanje na osnovu stvarnog ostvarenog prihoda.

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost preduzetnik koji je u toku jedne godine pređe promet od 8.000.000 dinara postaje obveznik PDV. Kada preduzetnik pređe promet od 8.000.000 dinara potrebno je da poreskom organu podnese evidencionu prijavu. Preduzetnik koji je obveznik PDV ne može biti paušalno oporezivan, dakle od trenutka kada preduzetnik postane obveznik PDV u obavezi je da vodi poslovne knjige i da se oporezuje na osnovu stvarnih ostvarenih prihoda. Potrebno je da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od kada počne da vodi poslovne knjige, odnosno od kada postane obveznik PDV, na obrascu PPDG-1S.

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana preduzetnici koji ostvare promet veći od 6.000.000 dinara ne mogu biti paušalno oporezivani, takođe preduzetnici prilikom registrovanja preduzetničke radnje ukoliko planiraju da ostvaruju veći promet od 6.000.000 dinara ne mogu biti paušalno oporezivani. Proverom KPO i bankarskih računa preko kojih se vrši promet za preduzetničku radnju utvrđuje se da li je preduzetnik ostvario promet veći od 6.000.000 dinara. U taj promet se ne računaju zaostale transkacije koje su trebale da budu izvršene prošle godine, premije osiguranje, prometi u ime drugih lica, krediti i pozajmice, primljene donacije. Prelaskom prometa od 6.000.000 dinara preduzetnik je u obavezi da vodi poslovne knjige i da bude oporezivan na osnovu stvarnog ostvarenog prihoda. Ukoliko poreski organi dođu do podatka da je preduzetnik ostvario promet preko 6.000.000 uručiće mu rešenje da počne da vodi poslovne knjige i oporezuje na osnovu stvarnih ostvarenih prihoda. U obavezi je da ponese poresku prijavu na obrascu PPDG-1S u roku od 15 dana od kada počne da vodi poslovne knjige.

Ukoliko preduzetnik proceni da mu ne odgovara paušalno oporezivanje, odnosno da će na primer naredne godine imati znatno povećanje ili samnjenje prihoda i prometa, on može da promeni način oporezivanja. Ukoliko zbog troškova rada i proizvodnje paušalno oporezivanje prelazi njegove prihode, preduzetnik se može oporedeliti da se oporezuje prema stvarnim ostvarenim prihodima i da vodi poslovne knjige. Takođe ukoliko očekuje znatno povećanje prihoda i prometa, preko 6.000.000 dinara sa kojim gubi pravo na paušalno oporezivanje, može promeniti način oporezivanja. Za promenu načina oporezivanja potrebno je da do 31. januara podnese poresku prijavu na obrascu PPDG-1S.

Odlukom preduzetnika da pređe sa paušalnog oporezivanja na oporezivanje prema stvarnim prihodima, takođe se može opredeliti i za isplatu lične zarade. Do 15. decembra preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade može dostaviti obaveštenje nadležnom organu za period od 1. januara naredne godine. Preduzetnici koji izgube pravo na paušalno oporezivanje u toku godine i ne mogu da dostave obaveštenje za isplatu lične zarade to mogu izvršiti tek za narednu godinu tako što će predati obaveštenje nadležnom organu.

Ukoliko preduzetniku dospeju na naplatu potraživanja koja su nastala kada je bio paušalno oporezivan, u trenutku kada je počeo da vodi poslovne knjige i oporezuje se prema ostvarenom prihodu, ta dospela potraživanja će se evidentirati kao poslovna promena bez obzira što su nastala kada je preduzetnik bio paušalno oporezivan, ali neće biti dvostruko oporezovana, u skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija RS broj 413-00-481/2011-04 od 09.12.2011. godine.

Iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-00-481/2011-04 od 9.12.2011. godine
“Imajući u vidu navedene zakonske odredbe u vezi sa novčanim sredstvima koja se nalaze na tekućem računu preduzetničke radnje, za koju preduzetnik vodi poslovne knjige, a koja su ostvarena u periodu dok je preduzetnik poslovao kao paušalac (ali je izgubio status paušalca jer je postao obveznik poreza na dodatu vrednost i počeo je sa vođenjem poslovnih knjiga) i za koji period je izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda, u momentu početka vođenja poslovnih knjiga ta novčana sredstva, koja se nalaze na tekućem računu preduzetničke radnje, evidentiraju se kao poslovna promena u poslovnim knjigama koje preduzetnik vodi saglasno Zakonu (a uzimajući u obzir da se oporezivanje ne može vršiti po istom osnovu dva puta). U pogledu raspolaganja novčanim sredstvima na računu preduzetničke radnje, materija koja se odnosi na poslove platnog prometa, odnosno plaćanja u gotovom novcu u dinarima, uređena je Zakonom o platnom prometu (“Sl. list SRJ”, br. 3/2002 i 5/2003 i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon i 31/2011) i Pravilnikom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost (“Sl. glasnik RS”, br. 77/2011).

U slučaju kada preduzetnik koji (je izgubio status paušalca jer je postao obveznik poreza na dodatu vrednost) vodi poslovne knjige, po osnovu određenih potraživanja koja su nastala i čija naplata je dospela u periodu kada je to potraživanje preduzetnika (evidentirano kao prihod od prodatih proizvoda i izvršenih usluga, na obrascu poslovne knjige KPO) bilo predmet oporezivanja na paušalno utvrđeni prihod, izvrši naplatu tog potraživanja u periodu kada je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti na stvarno ostvareni prihod (oporezivu dobit), taj prihod (ostvaren kad je preduzetniku prestalo pravo na paušalno oporezivanje) predstavlja poslovnu promenu koja se saglasno Zakonu evidentira u poslovnim knjigama koje preduzetnik vodi (a uzimajući u obzir da se oporezivanje ne može vršiti po istom osnovu dva puta).

Ukazujemo da Poreska uprava, saglasno načelu fakticiteta, u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda, prema članu 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon i 53/2010).”